Vyhľadávanie
 
SAP Best Practices Baseline Package

SAP Best Practices Baseline Package predstavuje riešenie pre malé a stredné podinky. Zákazník dostáva kompletný systém SAP s určitými prednastavenými obchodnými procesmi. Tento spôsob implementácie ERP umožňuje rýchle zavednie vopred definovaného rozsahu systému za veľmi krátky čas za nízke náklady.

 • široká funkcionalita - nízke náklady,
 • implementácia za pevne stanovenú cenu a pevne stanovený čas,
 • vysoká kvalita - malé riziko.
 • Prednastavené riešenie = Softvér + Skúsenosti (Best Practices) + Služby

  Prínosy riešenia

  Realizácia riešenia

  Software

  Skúsenosti

  Služby 

   

  Prínosy riešenia

  Riešenie uspokojuje nasledovné potreby:

  • Podpora ucelených obchodných procesov
  • Prispôsobenie sa zmenám v požiadavkách - funkčných ako aj legislatívnych
  • Zníženie prevádzkových nákladov

  Obmedzujúce faktory implementácie ERP v podniku:

  • Investície - limitovaný rozpočet, potreba rýchleho dosiahnutia prínosov
  • Ľudské zdroje - limitovaný počet zamestnancov, malý IT tím
  • Riziká - stabilita dodávateľa, fixná cena, krátka doba implementácie


  Očakávania firmy na ERP:

  • Flexibilné riešenie
  • Schopnosť riešiť súčasné problémy
  • Možnosť rozširovania funkcionality v budúcnosti
  • Nízke riziko
  • Dostupná cena

  Praktický postup realizácie riešenia

  Postup implementácie SAP Best Practices Baseline Package bol viackrát osvedčený u malých a stredných podnikoch na Slovensku.

  PONUKOVÉ KONANIE - Na prezentáciách je zákazník oboznámený s rozsahom a funkčnosťou prednastaveného riešenia a s ponukanými službami. Ak zákazníkove požiadavky nie sú pokryté s funkciami riešenia, tak tieto požiadavky sú zapracované do Cieľového konceptu, na ktorý sa uzatvára zmluva o implementácii.

  IMPLEMENTÁCIA - proces realizácie SAP Best Practices Baseline Package sa skladá zo štyroch fáz. Samotná implementácia Best Practices Baseline Package trvá od 3 do 4 mesiacov, ktorá sa však môže líšiť v závislosti na viacpožiadavkách zákazníka.

  • Príprava projektu - počas tejto fázy je vytvorený a schválený dokument Definícia projektu, obsahujúci plán projektu, štandardy projektu a procedúry projektu. Zrealizuje sa úvodné stretnutie projektového tímu. Nasleduje úvodné prehľadové školenie. Následne je na odbornom stretnutí so zákazníkom vyplnený dotazník.
  • Realizácia - na nastavenom vývojovom systéme sa uskutoční detailné školenie kľúčových používateľov. Po tomto školení kľúčoví používatelia upresňujú svoje požiadavky (ak je to potrebné) a vytvára sa modifikovaná verzia dotazníka, ktorý sa opakovane importuje do vývojového systému. Systém je nastavený na cieľovú funkčnosť. Potom pracovníci zákazníka vykonajú pod odborným vedením SAP funkčné a integračné testy. Prípadné zistené nedostatky sú následne vo vývojovom systéme odstránené. Vypracuje sa detailný plán prechodu do produktívnej prevádzky. Technicky sa inštaluje produktívny (PROD) systém.
  • Príprava produktívnej prevádzky - na finálne nastavenom vývojovom systéme sa vykoná školenie koncových používateľov. Do produktívneho systému sú prenesené finálne nastavenia. Vykoná sa migrácia kmeňových údajov a tie sú vložené do produktívneho systému.
  • Produktívna prevádzka a podpora - v tejto fáze sa do produktívneho systému migrujú pohybové údaje. Počas nábehu sa poskytuje zodpovedajúca podpora. Zákazník potvrdzuje funkčnosť a presnosť produktívneho systému a projekt implementácie sa končí.

  Softvér
  Základom pre SAP Best Practices Baseline Package je kompletné SAP ERP. SAP ERP poskytuje koplexné riešenie pre riadenie podnikových procesov počnúc od financií, cez logistiku, anylýzy až po ľudské zdroje. SAP Best Practices Baseline Package pokrýva definvanú časť obchodných procesov. Rozšírenie ich pokrytia je možné v budúcnosti jednoduchým donastavením systému.

  Skúsenosti (Best Practices)
  Na základe najlepších skúseností bol vybraný aj pevný (Baseline) rozsah kľúčových prednastavených procesov. SAP Best Practices Baseline Package pokrýva tieto základné scenáre:

  • Finančné účtovníctvo - účtovníctvo hlavnej knihy, účtovníctvo dodávateľov, účtovníctvo odberateľov, účtovníctvo dlhodobého majetku, Banka, Pokladňa, výkazníctvo (súvaha, výsledovka, cash-flow, DPH, súhrnný výkaz a pod.)
  • Nákladové účtovníctvo - pomáha spoločnostiam vyhodnocovať a riadiť ich výkonnosť. Nákladové účtovníctvo poskytuje konzistentné a auditovateľné účtovné knihy pre reporting, podporu manažérskeho riadenia a zdroj pre analýzy, čím pomáha spoločnostiam lepšie riadiť svoju profitabilitu. Prednastavené riešenie pokrýva: účtovníctvo vnútropodnikových zákaziek a nákladových stredísk, analýzy ziskovosti, účtovníctvo ziskových stredísk, plánovanie nákladov a výnosov.
  • Predaj a distribúcia - poskytuje nástroje pre zvýšenie produktivity predaja, skrátenie predajného cyklu a zvýšenie obratu. Prednastavené riešenie pokrýva: riadenie ponukového a objednávkového cyklu, tvorbu cien, riadenie expedície, fakturáciu, informačný systém predaja.
  • Obstarávanie a evidencia zásob - umožňuje výkonné riadenie a realizáciu týchto procesov vo väzbe na ďalšie logistické procesy. Prednastavené riešenie pokrýva: riadenie procesu obstarávania, príjem materiálu na sklad, výdaj materiálu zo skladu, potvrdenie príjmu, likvidáciu logistických faktúr, skladovanie, inventúru, kontroling zásob, nákupný informačný systém.


  Súčasťou dodávky produktu SAP Best Practices Baseline Package sú nasledovné dokumenty a nástroje:

  • Užívateľská dokumentácia
  • Užívateľské role
  • Nástroje na automatizovanú inštaláciu
  • Školiace materiály
  • Nástroje pre migráciu údajov
  • Nástroje pre testovanie

  Služby
  Služby poskytované v rámci dodávky SAP Best Practices Baseline Package:

  • Metodika implementácie SAP Focus odvodená od štandardnej ASAP metodológie a prispôsobená špeciálne pre SME segment
  • Projektový manažment
  • Delta Requirements Workshops - identifikácia rozdielových požiadaviek
  • Implementácia
  • Podporné nástroje pre migráciu dát
  • Testovacie prípady
  • Preddefinované formuláre a tlačové zostavy
  • Školenie kľúčových členov implementačného tímu
  • Užívateľská dokumentácia
  • Podpora pri migrácii dát
  • Podpora pri prechode do produktívnej prevádzky


  Nad rámec štandardného balíka môže SAP poskytnúť po dohode so zákazníkom ďalšie doplnkové služby ako napríklad:

  • Školenie koncových používateľov
  • Migrácia dát
  • Modifikácia formulárov a zostáv podľa požiadaviek
  • Rozšírená autorizácia užívateľov
  • Riadenie zmenových požiadaviek
  • Podpora počas produktívnej prevádzky

   

   
  Novinky emailom
  E-mail:
  Ak chcete dostávať novinky o našich službách e-mailom, zapíšte sa.
  Copyright © 2008 INFORMA a.s. All rights reserved. Design: gART